istruttori

contattaci per informazioni >

Flavio (kung fu)
Peter (kung fu)
Raphael (thai boxe)
Miguel (thai boxe)
Cédric (Kung Fu)
Stefano (Kung Fu)
Patrizia (Tai Chi Chuan)
Simona (tai chi chuan)
Andrea (ki aikido)
Edy (judo)
Ariel (krav-maga e karate shotokan)
Gianni (Tai Chi Chuan)
Alessandra (Tai Chi Chuan)